اوپک پتروشیمی

تشکیل اوپک پتروشیمی تا شش ماه آینده