اوپک گازی

ضرورت ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در زمینه گاز /همگرایی اوپک گازی در توسعه و تجارت گاز