او آي پي ان

«من وتو»، عبدشاه را از پای درآورد!+ سند