ایستگاه راه آهن ارومیه

اتصال پنج مرکز استان به شبکه ریلی تا پایان دولت دوازدهم

ایستگاه راه‌آهن ارومیه به زودی تکمیل می شود