ایستگاه شارژرایگان

تسلا برای توسعه خودروهای برقی ایستگاه شارژ رایگان می‌سازد