ایستگاه شارژ بی سیم

افتتاح نخسین ایستگاه شارژ بی‌سیم اتوبوسهای برقی در آمریکا