ایستگاه شارژ خودروی برقی

ساخت ۴۰۰ ایستگاه شارژ خودروی برقی در اروپا