ایستگاه شارژ

راه اندازی 2.5 میلیون ایستگاه برای شارژ خودروهای برقی