ایستگاه شهید بهشتی

تمهیدات مترو برای نمازگزاران عید قربان