ایستگاه مترو هروی

افتتاح ایستگاه مترو هروی با حضور شهردارتهران