ایستگاه های سنجش آلودگی هوا

هوای تهران برای افراد حساس ناسالم است