ایسکرااتوالکتریک

آزادسازی انرژی بخش خصوصی در شرایط اپیدمی کرونا می تواند اقتصاد کشور را تقویت کند