ایلوش وزیری

تجهیز 200 تقاطع پایتخت به سیستم ثبت تخلفات