ایمنی رنو کوئید

رنو کوئیدی که به ایران می‌آید ایمن است؟