ایمنی و استاندارد خودرو

خودروها باید از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار شوند