ایمن‌سازی

خط لوله روگذر انتقال نفتشهر- کرمانشاه ایمن شد