ایمن سازی واحدهای صنفی

اخطار به پاساژهای خیابان جمهوری/ علاءالدین پلمب می‌شود؟