ایمیل شخصی

ایوانکا ترامپ هم از ایمیل شخصی برای انجام امور دولتی استفاده می‌کند