ایکس7

بزرگترین شاسی بلند ب ام و سرانجام رونمایی شد

شکار ب ام و X7 با پوشش استتاری