ایککه

زمین شناسان از خطر بروز یک زلزله بزرگ در شیلی خبر دادند