بنزهای ضدگلوله اجلاس

بنزهای ضدگلوله اجلاس تهران از کدام کشور اجاره شده بود؟