بنزین آلوده

بنزین نقش زیادی در آلودگی هوا ندارد / بنزین های غیر استاندارد مرجوع می شود

رد ادعای محیط زیست مبنی بر آلاینده و سرطانزا بودن بنزین

ماجرای 4 ساله بنزین آلوده