بنزین باکیفیت

بنزین باکیفیت ایرانی از بورس انرژی صادر شد

افزایش 12 میلیون لیتر “بنزین” با کیفیت به تولید کشور