بنزین تک نرخی ۱۰۰۰ تومانی

پیشنهاد دولت برای هدفمندی؛ بنزین تک نرخی ۱۰۰۰ تومانی