بنزین خودروهای صفر

بنزین خودروهای صفر کجا می‌رود؟