بنزین سبز

تولید بنزین سبز در پالایشگاه آبادان کلید خورد