بنزین ستاره خلیج فارس

تولید بنزین ستاره خلیج فارس از مرز ۳۲۰ میلیون لیتر گذشت