بنزین سهمیه ای

عرضه بنزین آزاد ۱۱۰۰ تومانی در سال آینده قوت گرفت

آغاز افزایش قیمت بنزین از ۲ ماه دیگر/ قیمت و سهمیه بنزین در دولت نهایی شد