بنزین لیتری ۵هزار تومان

می گویند بنزین لیتری ۵هزار تومان که اگر ۲ هزار تومان شد شوکه نشوید!