بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای

گرانی مقدماتی بنزین، گاز و گازوئیل کلید خورد/ جدول قیمت جدید بنزین و گازوئیل در سال 93