بنزین نیمه یارانه ای

سقوط آزاد ذخیره بنزین 400 تومانی/ یکه تازی بنزین 1000 تومانی در جایگاه‌ها/اولین سهمیه بنزین 700 تومانی پاییزی