بنزین ویژه نوروزی

پیشنهاد بنزین ویژه نوروزی روی میز رئیس جمهور/ روحانی چقدر سهمیه بنزین نوروزی اختصاص می‌دهد