بنزین چینی وارداتی

بنزین چینی وارداتی غیراستاندارد نیست/ بدهی بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو است