بنزین کارتی

جزئیات تازه از توقف بنزین کارتی

سوختگیری اجباری برای دارندگان کارت های سوخت !