بنزین 1050تومانی

برگ برنده‌های بنزین 1050تومانی برای دولت/ دستور توقف تولید بنزین پتروشیمی صادر شد