بنزین 2 نرخی

صحبتی از بنزین 2 نرخی نیست

بنزین ٢ نرخی چالش‌آفرین است