بنزین 700 تومانی

عرضه بنزین 1000تومانی از اول آذر/ نفس های بنزین سهمیه ای به شماره افتاد

ایست قلبی بنزین 700تومانی / تمدیدی در کار نیست

چقدر ذخیره بنزین ٧٠٠ تومانی در کارت‌های سوخت وجود دارد؟

نفس بنزین 700 تومانی به شمارش افتاد/ کارت جایگاهداران طرفدار پیدا کرد

احتمال توقف عرضه بنزین 700 تومانی در شهرهای مرزی وجود دارد

نحوه استفاده از بنزین 400 و 700 تومانی کارت‌های سوخت