بنگاههای دولتی

واگذاری‌ ۴۰۵۴ میلیارد ریال سهم دولتی