بنگاه اقتصادي

با مشاركت بانک صادرات ایران ١٥٥٨ بنگاه اقتصادي در مدار توليد قرار گرفتند

تسهيلات دريافتي خودروسازان داخلي بسيار ناچيز است