بنگاه بزرگ اقتصادی

بدهی سنگین برخی از نهادها و ارگان ها به بیمه ایران