بنگاه داری بانک ها

بنگاه‌داری بانک‌ها عامل تضعیف صنایع کوچک