بنگاه های تولیدی

پرداخت 6000 میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به بنگاه های تولیدی