بنگت کراسوو

برنامه VOLVO TRUCK تا سال 2017 ، ايجاد 29 نماينده اتورايز در ايران