بنیاد جهانی سلام

مهندس خاموشی “رئیس شورای سیاست گذاری اقتصادی بنیاد جهانی سلام” شد