بنیاد ملی علم و فناوری ایران

راه‌اندازی کرسی علمی “پروفسور سمیعی” و “مریم میرزاخانی” در ایران