خودرو الکتریکی DS3

نمایشگاه خودرو پاریس میزبان مدل الکتریکی DS3