صنایع فولاد و نفتی

احتمال تحریم صنعت نفت و فولاد بسیار اندک است!