صنایع معدنی ایران

شاخص قیمت تولید در بخش معدن ۲.۸ درصد کاهش یافت

پروژه های فاقد توجیه اقتصادی مس از دستور کار خارج شد