صنایع همگن قطعه سازان خودرو

تولید خودروهای مشترک ایران و پژو با کمتر از ۴۰ درصد ساخت داخل قانونی نیست