صنایع همگن قطعه سازان

واكنش دو عضو استانی انجمن صنایع همگن قطعه سازان به اظهارات یك قطعه ساز